TVORÍME
lepšiu budúcnosť

ak dávame zelenú obnoviteľným zdrojom energie

Jednou z najambicióznejších výziev súčasnosti

je problematika ochrany životného prostredia. Využívanie fosílnych palív ako primárneho zdroja energie spôsobuje významné klimatické zmeny a je teda jasné, že tento spôsob získavania energie nie je zlučiteľný s princípom trvalej udržateľnosti a to nielen z pohľadu "zdravia" našej planéty, ale aj z pohľadu nevyčerpateľnosti zdrojov.

Našťastie sa čoraz viac dostáva do povedomia fakt, že planéta nám ponúka aj iné, omnoho efektívnejšie a ekologickejšie cesty získavania energie.

Preto téma využívania obnoviteľných zdrojov energie
rezonuje v čoraz širšom rozmere. 

Mobirise

Náš zámer


Hlavnou myšlienkou a zámerom spoločnosti
FVE Systems, s.r.o.
je aplikovať v praxi využívanie obnoviteľných zdrojov energie a to v čo možno najširšom meradle, podporovať implementáciu zmysluplných, hodnotovo prínosných energetických projektových riešení.

Svoju pozornosť v súčasnosti zameriavame predovšetkým
na fotovoltické a energetické projektové riešenia, prioritne na Balkáne - Srbsko, Bosna a Hercegovina, Rumunsko a Chorvátsko.

Zastrešujeme aktivity skupín subjektov,
ktoré majú ambíciu spolupodieľať sa na investíciách a developmente energetických zariadení, výskume a vývoji v oblasti
obnoviteľných zdrojov energie. 

Mobirise

Naše aktivity 


sú v súčasnosti zamerané nielen na implementáciu fotovoltických riešení,
ale aj na iné formy energetických riešení získavania energie z obnoviteľných zdrojov, akými sú voda a vzduch.
A to z toho dôvodu, pretože každé klimatické podnebie poskytuje iné optimálne podmienky,
aby bolo možné dosiahnuť maximálne využitie potenciálu dostupných prírodných živlov.

Fotovoltické elektrárne
Veterné elektrárne
Vodné elektrárne

Slnečná energia

Slnečná energia predstavuje obrovský energetický potenciál.
Na povrch zemskej atmosféry pri bežných podmienkach dopadá slnečné žiarenie s intenzitou 1360 W/m² pričom zo žiarenia dopadajúceho na zemský povrch sa približne tretina energie odrazí naspäť do vesmíru, časť energie je absorbovaná atmosférou a približne polovica slnečnej energie dopadá na povrch zeme. 

V súčasnosti už ľudstvo dokáže pomerne efektívne využívať tento druh energie a to viacerými spôsobmi - aktívou a pasívnou formou.

Pasívne formy
sa aplikujú ako cielené architektonické riešenia stavieb budov a domov za účelom optimálneho využívania energie slnečného žiarenia vo svoj prospech.

Aktívne formy 
sú konštrukčné riešenia, ktoré dokážu zachytávať, kumulovať a uskladňovať  tento druh energie. Solárne kolektory sú vhodné najmä na priamy ohrev vody a fotovoltické články, ktoré pracujú na princípe fotoelektrického javu, dokážu účinne premieňať svetlo na jednosmerný elektrický prúd - teda inú formu energie, čím sa výrazne rozširujú možnosti jej využitia.

A to je v hlavný dôvod - pri stále sa zvyšujúcej spotrebe energií - prečo sa fotovoltické riešenia v súčasnosti tešia čoraz väčšej obľube a možno ich označiť za dlhodobo udržateľné zdroje energie aj v budúcnosti. 
Zároveň faktom zostáva, že realizácia fotovoltických riešení je z časového a konštrukčného hľadiska tou najjednoduchšou formou.

Mobirise

Veterná energia

Energia vetra, tak ako aj mnoho iných alternatívnych zdrojov energie, pochádza zo Slnka. Na rozdiel od priamej slnečnej energie (prenášanej žiarením) je určitým spôsobom "akumulovaná" vo vzdušnom obale Zeme.
Je to teda časovo rozložená energia, ktorá je vďaka tomuto parametru radená medzi spoľahlivejšie formy, zároveň je dobre využiteľná aj v zime - energeticky náročnejšom období.

K tomuto riešeniu sa však viažu vyššie požiadavky na inštaláciu zariadení, obmedzenia v chránených územiach, silná závislosť  od prípadných klimatických zmien, ku ktorým dochádza vzhľadom na prítomné globálne otepľovanie a následnej vizuálnej zmene prostredia.

Získavanie elektrickej energie prostredníctvom energie vetra je rentabilné v lokalitách, kde sú relatívne stabilné a vhodné poveternostné podmienky.

Mobirise

Vodná energia

V prospech vodnej energie hovorí fakt, že je prakticky jediným obnoviteľným zdrojom, ktorej účinnosť nie je ovplyvňovaná inými premennými parametrami, akými sú striedanie denného a nočného cyklu, intenzita fúkania vetra - funguje nepretržite, kontinuálne. 

Energiu vody je technicky možné využívať s najvyššou účinnosťou premeny zo všetkých energetických zdrojov - a to až nad 90%, pričom technologické a konštrukčné riešenia vodných elektrární transformujú energiu vody na elektrický prúd.

Aj keď je táto alternatíva celoplošne zaujímavá, je reprezentovaná vysokou časovou a konštrukčnou náročnosťou riešenia, limitov v podobe hydroenergetického potenciálu vodných tokov v danej geografickej oblasti.
Môže byť ale veľkým prínosom v oblastiach, ktoré tomuto živlu prajú. 

Mobirise

Realizované projekty

partnerská spolupráca

Fotovoltická elektráreň Livada
Livada de Bihor
RUMUNSKO

Fotovoltická elektráreň Osorhei
Osorhei
RUMUNSKO

Fotovoltická elektráreň Galovany G3, Galovany G4
Liptovský Mikuláš
SLOVENSKO

Fotovoltická elektráreň Salonta
Salonta
RUMUNSKO

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Zistite o našich aktivitách a možnostiach viac.

OSLOVTE NÁS

FVE Systems, s.r.o.
Grösslingová 52, 811 09 Bratislava, Slovakia